Cám ơn [billing_name] đã đặt hàng & ủng hô vào quỹ!